Departamenti për Siguri Publike

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Siguri Publike janë:

 1. Monitoron dhe ofron këshilla për fushën e rendit publik dhe sigurisë së brendshme për strukturat organizative të Ministrisë së Punëve të Brendshme;
 2. Propozon, harton politika dhe strategji, si dhe siguron zbatimin e legjislacionit në fushën e sigurisë publike, brenda kornizës së kompetencave të Ministrisë;
 3. Ofron këshilla për bashkëpunimin ndërmjet grupeve të ndryshme për rritjen e sigurisë në bashkësi;
 4. Propozon dhe harton dokumente dhe udhëzues për policinë në komunitet, si dhe për bashkëpunimin midis Policisë së Kosovës dhe Shërbimeve Private të Sigurisë;
 5. Shqyrton aplikacionet e ndërlidhura me armët, eksplozivët, shërbimeve private të sigurisë, sigurimin e aviacionit civil dhe infrastrukturën kritike, si dhe ofron rekomandimet përkatëse;
 6. Mirëmban dhe përditëson bazën e të dhënave nga fusha e përgjegjësisë së departamentit;
 7. Bën vlerësime të rregullta të opinionit publik për kërcënimet ndaj sigurisë publike;
 8. Analizon dhe grumbullon informacione nga fusha e sigurisë publike dhe raporton në baza të rregullta periodike;

Departamenti për Siguri Publike është i organizuar në gjashtë divizione:

 1. Divizionit për Armë, Municion dhe Eksplozivë;
 2. Divizioni për Siguri të Aviacionit Civil;
 3. Divizioni për Shërbimet Private të Sigurisë;
 4. Divizioni për Siguri në Bashkësi;
 5. Divizioni për Hulumtime dhe Statistika,
 6. Divizioni për Parandalim dhe Riintegrim të Personave të Radikalizuar, dhe
 7. Divizioni per Infrastrukturë Kritike.

Mensur Hoti
Drejtor i Departamentit për Siguri Publike
Tel. zyrë: +383 (0)38 200 76 650
E-mail: mensur.hoti@rks-gov.net
Adresa: Rr. "Luan Haradinaj" p.n. Prishtinë