Divizioni i Prokurimit

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Prokurimit janë:

 

  1. Përgatit, koordinon dhe zbaton planin vjetor të Ministrisë në fushën e prokurimit publik, në pajtim me legjislacionin në fuqi;
  2. Siguron që të gjitha kërkesat e prokurimit janë përgatitur në përputhje me rregullat dhe procedurat e prokurimit;
  3. Përcakton metodologjinë e prokurimit për tender dhe procedurat e vlerësimit të çmimeve;
  4. Ofron këshilla dhe asiston menaxhmentin në marrjen e vendimeve lidhur me çështjet kontestuese që mund të dalin në rastet e ekzekutimit të kontratave.

 

 


Agim Islami
u.d. Drejtor i Departamentit të Prokurimit

Ministria e Punëve të Brendshme Qeveria e Republikës së Kosovës
Adresa: Ndërtesa Qëndrore e MPB-së, Rr.Luan Haradinaj, 10 000, Prishtinë
E-mail: agim.islami@rks-gov.net
Tel: +383 / 200 76 632