Divizioni i Prokurimit

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Prokurimit janë:

  • Përgatitë, koordinon dhe zbaton planin vjetor të ministrisë në fushën e prokurimit publik, në pajtim me legjislacionin në fuqi;
  • Siguron që të gjitha kërkesat e prokurimit janë përgatitur në përputhje me rregullat dhe procedurat e prokurimit;
  • Përcakton metodologjinë e prokurimit për tender dhe procedurat e vlerësimit të çmimeve;
  • Ofron këshilla dhe asiston menaxhmentin në marrjen e vendimeve lidhur me çështjet kontestuese që mund të dalin në rastet e ekzekutimit të kontratave.

2. Udhëheqësi i Divizionit të Prokurimit raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin e Prokurimit është tetë (8).    


Agim Islami
u.d. Drejtor i Departamentit të Prokurimit

Ministria e Punëve të Brendshme Qeveria e Republikës së Kosovës
Adresa: Ndërtesa Qëndrore e MPB-së, Rr.Luan Haradinaj, 10 000, Prishtinë
E-mail: agim.islami@rks-gov.net
Tel: +383 / 200 19-668