Divizioni për Komunikim më Publikun

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Komunikim me Publikun janë:

 

  1. Ofron përkrahje profesionale për ministrinë në fushën e komunikimit dhe informimit;
  2. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e planeve të komunikimit të Ministrisë;
  3. Organizon konferenca për media dhe përgatit njoftime për shtyp, deklarata, raporte dhe publikime tjera mediale;
  4. Mirëmban ueb faqen zyrtare të Ministrisë;
  5. Koordinon kërkesat për qasje në dokumente publike dhe përgatit raporte mbi zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike.

 

 

Rroksana Qarri
Drejtore e Zyrës për Komunikim Publik

Tel: + 383 38 200 76 571

Email: rroksana.qarri@rks-gov.net
Adresa: Rruga "Luan Haradinaj" p.n.