Divizioni për Komunikim më Publikun

Zyra për komunikim publik, udhëhiqet nga drejtori dhe ushtron detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim:

  • Ofron informacione dhe dokumente opinionit dhe medieve mbi veprimtarinë e MPB-së;
  • Bën transparente punët dhe aktivitetet e Ministrisë së Brendshme si në opinion, ashtu edhe tek institucionet vendore e ndërkombëtare;
  • Mbledh, përpunon dhe publikon informacione për punët dhe aktivitetet e ministrisë;
  • Mbikëqyrë dhe mirëmban faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme;
  • Përgatitë materiale dhe broshura për botim dhe shpërndarje për njoftim të publikut për veprimtarinë e Ministrisë së Punëve të Brendshme;
  • Merr pjesë në takimet e drejtpërdrejta të ministrit dhe delegacioneve të larta brenda dhe jashtë vendit, për të siguruar informim të saktë të opinionit publik;
  • Harton strategjinë për komunikim çdo vit në bazë të planit të punës së ministrisë;
  • Bashkëpunon me media në organizimin e konferencave për media dhe intervista, si dhe afron informata dhe harton përmbledhje nga paraqitja mediave; dhe
  • Lëshon deklarata, njoftime, raporte dhe publikime të tjera për opinionin publik.


Rroksana Qarri
Drejtore e Zyrës për Komunikim Publik

Tel: + 383 38 200 19 556
Email: rroksana.qarri@rks-gov.net
Adresa: Rruga "Luan Haradinaj" p.n.