Pyetjet më të shpeshta

30 Euro – Për të rritur
20 Euro - për fëmijë
15 Euro – Për pensionistet
Pasaporta mund të merret me procedurë të përshpejtuar në afatin kohor brenda 72 orë ( llogariten vetëm ditët e punës) . Tarifa shtesë është 50 Euro.

Po, por kërkohet autorizimi origjinal dhe i vulosur nga noteri, apo nga gjykata, ose kopja e noterizuar nga origjinali. Nëse autorizimi është ne gjuhe te huaj, duhet te jete i përkthyer ne njërën nga gjuhët zyrtare.

20 Euro

Pasaporta mund të merret me procedurë të përshpejtuar në afatin kohor brenda  72 orë ( llogariten vetëm  ditët e punës) . Tarifa shtesë është 50 Euro.


Kategoritë që lirohen nga pagesa janë:

  • Familjet e dëshmorëve;
  • Invalidi i luftës;
  • Ish pjestarët e TMK-së dhe anëtarët e ngushtë të familjes (bashkëshortja dhe femijet)
  • Personat me aftësi të kufizuara

Taksa administrative për Vulën  Apostile  / Vulën  Verifikuese është 10 Euro.

Po. Ndonjëri nga anëtaret e familjes (babai, nëna, vëllai, motra, djali, vajza, bashkëshorti ose bashkëshortja), personi i autorizuar nga pala.

Po. Aplikimi mund  në çdo Qendër për Pajisje me Dokumente, pra ne çdo qyet.

10 euro
5 euro për pensionistët
Letërnjoftimi mund të merret me procedurë të përshpejtuar në afatin kohor brenda 72 orë ( llogariten vetëm ditët e punës) . Tarifa shtesë është 50 Euro.

Pasaporta, letërnjoftimi dhe patentë-shoferi lëshohen brenda 15 ditëve (sipas procedurës së rregullt), ndërsa procedurca me urgjencë brenda 72 orëve.

Regjistrimi i mjeteve bëhet në QRA-të përkatëse ,në bazë të vendbanimit apo vendqëndrimit të pronarit të mjetit, ndërsa vazhdimi mund të bëhet sipas dëshirës së palës në cilën do QRA.

Regjistrimi i mjeteve bëhet në QRA-të përkatëse ,në bazë të vendbanimit apo vendqëndrimit të pronarit të mjetit, ndërsa vazhdimi mund të bëhet sipas dëshirës së palës në cilën do QRA.

15 Euro
PSH mund të merret me procedurë të përshpejtuar në afatin kohor brenda 72 orë (llogariten vetëm ditët e punës). Tarifa shtesë është 50 Euro.

Familjet e Dëshmorëve dhe të zhdukurve të UҪK-së dhe Invalidët e UҪK-së.

  • Personat që për shkak të dëmtimit të sistemit nervor qëndror janë të palëvizshëm
  • Personat e verbër