Sekretariati i Strategjive

1.  Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretariatit të Strategjive janë: 

 • Mbledh informacione dhe të dhëna nga institucionet tjera për zbatimin e strategjive nacionale nën përgjegjësinë e MPB-së, si dhe analizimin dhe vlerësimin e atyre informatave; 
 • Përgatit raporte analitike për Koordinatorin Nacional;  
 • Monitoron dhe vlerëson  kryerjen e aktiviteteve që dalin nga planet e veprimit të strategjive;  
 • Propozon ndryshime dhe përmirësime në sistemet dhe mekanizmat e strategjive nacionale përmes Koordinatorit Nacional; 
 • Këshillon Koordinatorin Nacional për hapat që duhet të ndërmarr në drejtim të implementimit të strategjive;
 • Nxit rritjen e transparencës së veprimtarisë së institucioneve shtetërore, të përfshira në Strategjinë Nacionale të MPB-së, duke bashkëpunuar me institucione tjera dhe shoqërinë civile;  
 • Administron bazën e të dhënave të Strategjive Nacionale dhe i paraqet raporte Grupit Ndërministror të Strategjive Nacionale; 
 • Monitoron implementimin e veprimeve të akterëve përgjegjës të strategjive nacionale të MPB-së; 
 • Me kërkesë të Koordinatorit Nacional përgatit takimet periodike të grupeve ndërinstitucionale për zbatim të strategjive; 
 • Ofron shërbime administrativo-teknike për grupet ndërinstitucionale të strategjive;  
 • Ndërmerr të gjitha veprimet tjera të kërkuara nga Koordinatori Nacional që ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretariatit; 
 • Bën mbledhjen, analizimin dhe monitorimin e të dhënave statistikore nga ministritë dhe institucionet gjegjëse për nivelin e përdorimit të drogave dhe llojeve të drogave;
 • Shërben si pikë kontakti për Qendrën Evropiane për Monitorimin e Drogave dhe Varshmërisë nga Droga. (I inkorporuar nga Divizioni i Monitorimit të Drogave).  

2. Udhëheqësi i Sekretariatit të Strategjive raporton tek Ministri.  

3. Numri i të punësuarve në Sekretariatin e Strategjive është gjashtë (6).


Naim Muja
Udhëheqës i Sekretariatit të Strategjive dhe Drogave
Telefoni 038-521-095; 038-200-19-622.