Regjistrimi i aplikantit si anëtar i familjes

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIMIN E APLIKANTIT SI ANTAR I FAMILJES

  1. Pasaporta valide.
  2. Dokument që dëshmon lidhjen familjare (qertifikat e martesës,qertifikata e lindjes ose për fëmijët që nuk kan pasaportë të jenë të shënuar në pasaportën e prindit.
  3. Një dokument identifikimi nga familjari që gjendet në Kosovë (pasaporta,letërnjoftimi për shtetasit e huaj).
  4. Vërtetim që nuk është i dënuar nga shteti në të cilin e ka vendbanimin e fundit.
  5. Pëlqimin e prindit apo kujdestarit (për persona nën moshën 18 vjeqare ,nëse njëri prind apo kujdestari nuk janë në Kosovë).
  6. Dëshmi për mjete të mjaftueshme për jetesë.
  7. Sigurimi Shëndetsor.
  8. Vërtetimi mbi vendqëndrimin/vendbanimi (nga Bashksia Lokale).
  9. Vërtetimin për vaksinim, që vjen nga zona ku mbretëron epidemia e sëmundjeve ngjitëse.

Të gjitha këto dokumente duhet të jenë ne origjinal dhe një kopje e tyre.