Misioni i Ministrisë

Misioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme është të kujdeset për sundimin e ligjit dhe sigurinë publike në tërë territorin e Republikës së Kosovës.


Vlerat e Ministrisë së Punëve të Brendshme:
 • Qasje moderne,
 • Profesionale,
 • Transparente,
 • Respektim të diversitetit, të drejtave të njeriut dhe mundësive të barabarta.

Prioritetet strategjike:
 • Të ndërtohet infrastruktura përkatëse ligjore,
 • Të sigurohet zbatimi i ligjit,
 • Të sigurohet mbrojtja e jetës dhe pronës,
 • Të sigurohet liria e lëvizjes për qytetarët në Kosovë,
 • Të parandalohet dhe reduktohet krimi,
 • Të garantohet rendi dhe siguria publike,
 • Të zhvillohet një Administratë efektive dhe efikase,
 • Të zhvillohet bashkëpunimi me të gjitha agjencionet, organizatat përkatëse të BE-së.