Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore

1. Misioni i Burimeve Njerëzore është të sigurojë menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore përmes zhvillimit të procedurave, programeve dhe shërbimeve që kontribuojnë në arritjen e qëllimeve të institucionit dhe punonjësve duke bërë balancimin e duhur të nevojave të punonjësve dhe nevojave të institucionit, si dhe ushtron funksionet e kompetencat në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi në fushën e burimeve njerëzore.

 

2. Detyrat dhe përgjegjësitë e Njësisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore janë:

 

2.1. Mbështet dhe ofron këshilla për udhëheqësin më të lartë administrativ të institucionit, dhe/ose titullarin e  institucionit  për fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore;

 

2.2. Udhëheq, planifikon, mbikëqyr dhe koordinon punët e njësive organizative në  të gjitha aktivitetet e njësisë së burimeve njerëzore dhe siguron funksionim efikas;

 

2.3. Siguron  dhe ushtron kompetenca në përputhje me autorizimet dhe përgjegjësitë  në funksion të zbatimit të legjislacionit, dokumenteve, kërkesave, procedurave,  standardeve për institucionin në fushën e burimeve njerëzore;

 

2.4. Përgatit planin vjetor dhe planin afatmesëm të personelit, në pajtim me procesin e planifikimit buxhetor të institucionit;

 

2.5. Ndihmon njësitë përkatëse në përgatitjen e përshkrimit të vendeve të punës,  klasifikimin e vendeve të punës dhe sistematizimin e vendeve të punës;

 

2.6. Zhvillimi i procedurave të  lëvizjes brenda kategorisë dhe ngritjes në detyrë për nëpunësit civil deri në plotësimin e vendit të punës në bazë të legjislacionit në fuqi;

 

2.7. Siguron zbatimin e  procedurave të vlerësimit të rezultateve në punë, pushimet, trajnimet, vijueshmërinë në punë, procedurat disiplinore, pezullimin e marrëdhënies së punës, përfundimin e marrëdhënies së punës – lirimin nga shërbimi civil, pensionimin e parakohshëm, vërtetimet, statistikat e të punësuarve  etj., në bazë të akteve ligjore në fuqi;

 

2.8. Administrimi i dosjeve të personelit (dosje individuale) të institucionit dhe vendosjen e të gjitha të dhënave, proceseve dhe procedurave në sistemin elektronik (SIMBNJ);

 

2.9. Administrimi i pagave, kompensimet në pagë, shpërblimet, shtesat në pagë të nëpunësve etj.;

 

2.10. Përgatitja e raportit vjetor dhe planit të punës për menaxhimin e burimeve njerëzore.

 

3. Udhëheqësi i Njësisë për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.

 

4. Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore është njësi organizative ekuivalente me divizionin.

5. Numri i të punësuarve në Njësinë për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore është dhjetë (10).


Tahir TAHIRI

Menaxheri i Burimeve  Njerëzore

Qeveria e Republikës së Kosovës

Ministria e Punëve të Brendshme

e-mail: tahir.tahiri@rks-gov.net

Tel. 038 200 60 404

Mob-045-888-868