Numrat kontaktues të telefonit

Sekretari i MPB: 038 200 19 005
Divizioni për Komunikim Publik: 038 200 19 545
Divizioni për Menaxhimin e Kontratave: 038 200 19 817
Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave
 • Tel +383 (0) 38 200 19 513;
 • Centrex 200 19 513
Departamenti për Ri-Integrimin e Personave të Riatdhesuar
 • Tel: +381 (0) 38 521 266
 • Centrex: +381 (0) 200 19 810
DSHAM Divizioni për shtetësi: 038-200-19 -239; 19-601; 19-581; 19-636; 19-760; 19-593; 19-650;
Divizionit për Ripranim dhe Kthim:
 • 038-200-19-634
 • 038-200-19-739
 • 038-200-19-587
 • 038-200-19-590
Divizioni per te huaj
 • 038/200-19017
 • 038/200-19022
 • 038/200-19027
 • 038/200-19026
Departamenti për Siguri Publike: 038-200-19-585
Zyra e Auditimit: 038 521 016 apo 038 200 19 561
Departamenti Ligjor: 038 200 19 646
Personeli i MPB: 038 200 19 548