Numrat kontaktues të telefonit

Sekretari i MPB: 038 200 76 551


Divizioni për Komunikim Publik: 038 200 76 572


Divizioni për Menaxhimin e Kontratave: 038 200 76 555


Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave

  • Tel +383 (0) 38 200 76 566
Departamenti për Ri-Integrimin e Personave të Riatdhesuar
  • Tel: +381 (0) 38 200 76 731
DSHAM   038-200- 76702


Divizionin per Shtetësi

·         76676

·         76701

·         76703

·         76704

·         76705

·         76706

·         76707

·         76708

Me respekt:

 

Divizionit për Ripranim dhe Kthim:

·         76716

·         76717

·         76718

·         76719

·         76720

  • Divizioni per te huaj
  • 76671
  • 76672
  • 76673
  • 76674
  • 76675

Divizioni i Azili

o    76713

o    76714

76715
Departamenti për Siguri Publike: 038-200-76
650


Zyra e Auditimit: 038 521 016 apo 038 200 19 561
Departamenti Ligjor: 038 200 76 680
Personeli i MPB: 038 200 76 627