Departamenti për Reformën e Administratës Publike

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për   Reformën e Administratës Publike janë:

 

 1. Harton politikat reformuese të administratës publike në bazë të nevojave dhe gjetjeve gjatë procesit të raportimit dhe monitorimit;
 2. Identifikon prioritete që kanë të bëjnë me reformën e administratës publike (RAP);
 3. Koordinon dhe kontribuon në zhvillimin e dokumenteve strategjike dhe planifikuese për RAP-in, duke përfshirë nevojën për përditësimin e tyre;
 4. Siguron konsistencën mes dokumenteve strategjike dhe planifikuese për RAP-in, si dhe pajtueshmërinë e tyre me prioritetet e Qeverisë dhe me dokumentet tjera strategjike të Qeverisë;
 5. Siguron që aktivitetet e planifikuara për RAP-in, të përfshihen në dokumentet që kanë të bëjnë me planifikimin vjetor dhe shumëvjeçar buxhetor dhe me planin vjetor të punës së Ministrisë dhe të Qeverisë, si dhe me Programin Legjislativ të Qeverisë;
 6. Analizon dhe monitoron zbatimin e dokumenteve strategjike për RAP-in;
 7. Përgatit për Ministrin dhe Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë, raporte lidhur me zbatimin e dokumenteve strategjike, që kanë të bëjnë me RAP-in;
 8. Mbështet sistemin e hapjes së të dhënave (open data) dhe organizimin e takimeve të mekanizmave përgjegjës për zbatimin dhe monitorimin e reformës;
 9. Ndihmon dhe koordinon planifikimin, programimin, monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të ndihmës së huaj, në aktivitete që ndihmojnë RAP-in, si dhe përcakton prioritetet e projekteve që duhet të financohen nga donatorët;
 10. Koordinon komunikimin me donatorë në fushat e lidhura me strategjinë e RAP-it dhe aktivitetet në PVRAP-it;
 11. Ndihmon organizimin e takimeve të Komisionit Ndërministror për RAP, si dhe përgatit të gjitha materialet, të cilat nevojiten për takimet e Komisionit;
 12. Monitoron dhe raporton mbi procesin e zbatimit të integritetit dhe etikës në administratën publike;

 


Në kuadër të këtij departamenti bëjnë pjesë divizionet si vijon:

 1. Divizioni për Zhvillimin e Politikave Reformuese;
 2. Divizioni për Koordinimin, Monitorimin dhe zbatimin e Reformave.