Departamenti për Buxhet dhe Financa

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për  Buxhet dhe Financa janë:


 1. Udhëheq departamentet, menaxhon stafin dhe buxhetin e Ministrisë, cakton objektivat në pajtim me strategjinë dhe objektivat e Ministrisë dhe Qeverisë, si dhe harton planin e punës të departamenteve për përmbushjen e objektivave;
 2. Zhvillon dhe mbikëqyr zbatimin e politikave dhe procedurave standarde, ligjet në fuqi, rregulloret që lidhen me fushën e buxhetit dhe financat e Ministrisë dhe sigurohet që rekomandimet e auditimit në fushën e financave të jenë prioritare;
 3. Koordinon çështjet buxhetore për të gjitha strukturat administrative të Ministrisë;
 4. Përgatit Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve, planifikimin buxhetor për të gjitha programet e MPB–së, ndihmon Departamentet dhe Agjencitë në përgatitjen e KASH-it, dhe kërkesave buxhetore (planifikimin buxhetor);
 5. Bën rishikimin e buxhetit duke u bazuar në kërkesat e njësive kërkuese për ridestinim të mjeteve nga një kategori ekonomike në kategori tjetër sipas ligjeve në fuqi;
 6. Përcjell dhe raporton mbi ekzekutimin e buxhetit, siguron që shpenzimet financiare janë bërë në përputhje me rregullat dhe procedurat buxhetore;
 7. Menaxhon rezervat e parasë dhe siguron se kontrolli i brendshëm financiar është i bazuar në parimet e llogaridhënies;
 8. Siguron bashkëpunimin dhe koordinimin me auditorin e brendshëm dhe të jashtëm në kryerjen e auditimeve dhe përgatitjen e pasqyrave buxhetore financiare, duke i konsoliduar me të gjitha agjencitë e MPB-së;
 9. Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat e brendshme dhe rekomandon ndryshime me qëllim të rritjes së efikasitetit në punë.

 

Në kuadër të këtij departamenti bëjnë pjesë:

 1. Divizioni për Buxhet dhe Planifikim;
 2. Divizioni për Financa dhe Kontabilitet;
 3. Divizioni për Barazim të të Hyrave.

 

Drita Xheladini

Drejtoreshë e Departamentit për Buxhet dhe Financa/ZKF

Ministria e Punëve të Brendshme

Tel. 038/ 521-136 ; 200 76 676

E-mail: drita.xheladini@ks-gov.net