Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publikë

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publikë janë:

 

 1. Përgatitja dhe mbikëqyrja e zbatimit të politikave për zyrtarët publikë;
 2. Mbikëqyrja dhe zbatimi i legjislacionit për zyrtarët publikë në institucionet e administratës shtetërore;
 3. Përgatitja dhe mbikëqyrja e zbatimit të politikave për paga për zyrtarët publikë dhe funksionarët publikë;
 4. Përgatitja e opinioneve për çdo projekt- akt të propozuar nga institucionet e tjera, që ka të bëjë me marrëdhëniet e punësimit të zyrtarëve publikë;
 5. Miratimi dhe mbikëqyrja e zbatimit të programeve të trajnimit për nëpunësit civil;
 6. Së bashku me Ministrinë e Financave përfaqësimi i Qeverisë në negociatat dhe konsultimet për kushtet e përgjithshme të punës të zyrtarëve publikë me sindikatat dhe me përfaqësuesit e zyrtarëve publikë;
 7. Të kërkojë dhe të marrë nga institucionet e Republikës së Kosovës çdo informacion të nevojshëm për përmbushjen e përgjegjësive të tyre;
 8. Inspektimi i çdo dosje apo dokumenti lidhur me një vendimmarrje mbi marrëdhëniet e punës të zyrtarëve publikë në institucionet e administratës shtetërore;
 9. Administrimi dhe mirëmbajtja e Sistemit të Informatave për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ);
 10. Mbështetja dhe sigurimi i këshillimeve të institucioneve në zbatimin e ligjit për zyrtarët publikë;
 11. Përgatitja e udhëzimeve të përgjithshme dhe manuale për të garantuar zbatimin e unifikuar të legjislacionit për zyrtarët publikë;
 12. Hartimi i politikave për angazhimin e praktikantëve në administratën publike;
 13. Hartimi i planit të përgjithshëm të personelit;
 14. Organizimi i procedurave të pranimit në pajtim me ligjin për zyrtarët publikë;
 15. Hartimi i raportit vjetor për menaxhimin e burimeve njerëzore;
 16. Përgatitja dhe mbikëqyrja e zbatimit të politikave dhe standardeve për strukturat funksionale dhe organikat e institucioneve shtetërore dhe institucioneve të pavarura;
 17. Dhënia e pëlqimit për organizimin e brendshëm të institucioneve të administratës shtetërore, ndërsa për organizimin e brendshëm për agjencitë rregullatore dhe të pavarura dhënia e mendimit.
 18. Me kërkesë të institucioneve tjera shtetërore, dhënia e mendimit këshillimor për organizimin e brendshëm të tyre;
 19. Ushtrimi i çdo kompetence të dhënë me ligj.

 

 

Departamentit për Menaxhimin e Zyrtarëve Publikë përbëhet prej këtyre divizioneve:

 1. Divizioni i Politikave të Pagave dhe Zhvillimit të Strukturave Funksionale;
 2. Divizioni i Politikave të Burimeve Njerëzore dhe Zhvillimit të Kapaciteteve në Administratë Publike;
 3. Divizioni i Zhvillimit të Rekrutimit dhe Inspektimit;
 4. Divizioni për Administrimin e Sistemit të Menaxhimit të Informatave të Burimeve Njerëzore.