Kriteret për tu paisur me lejeqëndrim në Republikën e Kosovës

Kriteret për qëllim të ribashkimit familjar; 

Kriteret  me qëllim të punës brenda kuotës vjetore të punësimit; 

Kriteret për lejeqëndrim të përkohshëm bëhet për punë vullnetare; 

Kriteret  me qellim të arsimit parauniversitar; 

Kriteret me qëllim të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor;

Formulari i aplikimit për qëndrim të përhershëm në rrethana të jashtëzakonshme (002)