Divizioni i Auditimit të Brendshëm

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Auditimit të Brendshëm janë:

 

  1. Ndërmerr auditime të rregullta dhe sistematike në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në Agjencitë Ekzekutive të MPB-së, të cilat nuk i kanë të themeluara kapacitetet e auditimit të brendshëm në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
  2. Bën auditimin duke vlerësuar ekonomizimin, efikasitetin dhe efektivitetin e sistemeve të menaxhimit dhe të kontrollit të subjektit të audituar;
  3. Bashkëpunon me Zyrën Kombëtare të Auditimit, Komitetin e Auditimit të Brendshëm të MPB-së dhe Departamentin Qendror Harmonizues të Ministrisë së Financave;
  4. Identifikon mangësitë substanciale në sistemin e menaxhimit dhe kontrollit të MPB-së dhe ofron rekomandime për përmirësimin e tyre;
  5. Ofron rekomandime për përmirësimin në ngritjen e ekonomizimit, efikasitetit dhe efektivitetit të veprimtarive të MPB-së;
  6. Vlerëson procedurat financiare dhe operative për përshtatshmërinë e kontrollit të brendshëm dhe ofron këshilla dhe udhëzime në aspektin e kontrollit për politika të reja, sisteme, procese dhe procedura;
  7. Hartimi dhe dorëzimi i Planit Strategjik dhe Planit Vjetor të Auditimit të Brendshëm për rishikim dhe miratim te udhëheqësi i Subjektit të Sektorit Publik dhe te Komiteti i Auditimit.
  8. Hartimi dhe dorëzimi i raporteve periodike dhe vjetore të auditimit të brendshëm.

 


Në kuadër të këtij departamenti bëjnë pjesë divizionet si vijon:

  1. Divizioni për Auditimin e Brendshëm të Departamenteve, dhe
  2. Divizioni për Auditimin e Brendshëm i Agjencive Ekzekutive. 

Shefki Gashi
Drejtor i Zyrës së Auditimit 
E –mail: Bashkim.Berisha@rks-gov.net
Telefoni kontaktues zyre: 038-521-016 apo 200-19-561