Mbrojtja e sinjalizuesve

Sinjalizues nënkupton çdo person i cili raporton ose shpalos informacione për një kërcënim ose cenim të interesit publik në kontekstin e marrëdhënies së vet të punës në sektorin publik ose privat.

 

Ministria e Punëve të Brendshme bazuar në nenin 17 të Ligjit Nr.06/L-0855 për mbrojtjen e sinjalizuesve ka caktuar këta zyrtarë përgjegjës për Ministrinë e Punëve të Brendshme.

 

Zyrtari përgjegjës për sinjalizim në Ministrinë e Punëve të Brendshme

Kastriot GASHI, Udhëheqës i Divizionit për Siguri të Aviacionit Civil

Tel:     +383 (0) 38/ 200 76 668

Mob:  +383 (0) 44/ 175 124

Email: kastriot.gashi@rks-gov.net

Adresa: Objekti i MPB-së, Rruga “Enver Zymberi”, Nr. 14, 10000 Prishtinë

 

Zyrtari përgjegjës për sinjalizim në Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit

Burim Balaj, Drejtor i Drejtoratit për Racionalizim të Proceseve Administrative

Tel:     +383 (0) 38/ 200 60 666

Mob:  +383 (0) 44/ 608 611

Email: burim.balaj@rks-gov.net

Adresa: Pallati Rilindja, Kati II/203, 10000 Prishtinë

 

Ligji nr. 06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18303

 

Rregullore (QRK) - Nr. 03/2021 për përcaktimin e procedurës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=41216

 

Udhëzuesi për mbrojtjen e sinjalizuesve
http://www.zka-rks.org/wp-content/uploads/2020/06/Udh%C3%ABzues-p%C3%ABr-Mbrojtjen-e-Sinjalizuesve.pdf


Formular për raportimin në interes publik

(këtë formular mund ta gjeni në skedarin e bashkëngjitur mëposhtë)