Departamenti për Siguri Publike

Departamenti për Siguri Publike, udhëhiqet nga drejtori dhe ushtron detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim:

  • Informon ministrinë dhe  jep këshilla për vendimmarrje në fushën e rendit publik dhe sigurisë së brendshme;
  • I propozon Departamentit për Hartim dhe Monitorim të Implementimit të Politikave, hartimin e politikave të caktuara në fushën e rendit publik dhe sigurisë publike;
  • Monitoron situatën në aspektin strategjik për të sforcuar rendin publik dhe sigurinë e brendshme me përqendrim të veçantë në kontrollin dhe mbikëqyrjen e fushës mbi armët, eksplozivët, sigurinë e aviacionit civil dhe  kompanitë private të sigurimit;
  • Ruan të drejtën e dhënies së rekomandimeve të drejtpërdrejta për disa agjenci ekzekutive në raport me rendin publik dhe sigurinë publike. Këto rekomandime jepen përmes Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm, apo në situata të jashtëzakonshme  edhe përmes vijës direkte të komunikimit;
  • Zhvillon dhe forcon bashkëpunimin ndërmjet grupeve të ndryshme për të forcuar sigurinë në bashkësi;
  • Zhvillon dhe avancon konceptet e përgjithshme dhe udhëzuesit për Policinë e Komuniteteve/Partneritete Publike - Private të Sigurisë;
  • Mbledh, sistemon dhe analizon të dhënat dhe mirëmban një data-bazë të freskuar;
  • Bën hulumtime të rregullta mbi kërcënimet ndaj sigurisë publike dhe vlerëson opinionin publik mbi besueshmërinë ndaj kërcënimeve të sigurisë.

 

Departamenti për Siguri Publike është i organizuar në gjashtë divizione:


Mensur Hoti
Drejtor i Departamentit për Siguri Publike
Tel. zyrë: +383 (0)38 200 19 609
E-mail: mensur.hoti@rks-gov.net
Adresa: Rr. "Luan Haradinaj" p.n. Prishtinë