Divizioni për Siguri të Aviacionit Civil (DSAC)

Ministria e Punëve të Brendshme përkatësisht Divizioni për Siguri të Aviacionit Civil në bazë të Ligjit për Aviacionin Civil (Nr. 03/L-051) është përgjegjës për vendosjen dhe ruajtjen e sigurimit ajror në Republikën e Kosovës. Misioni i Divizionit për Siguri të Aviacionit Civil është të ruaj sigurinë e pasagjerëve, ekuipazhit, personelit në terren dhe publikun, ndaj akteve të ndërhyrjes së paligjshme në aviacionin civil në Republikën e Kosovës.

Kastriot Gashi,
Udhëheqës i Divizionit për Siguri të Aviacionit Civil
Tel. zyrë: 03820019592
E-mail: kastriot.gashi@rks-gov.net;
avsec.mpb@rks-gov.net
Adresa: Rr. "Luan Haradinaj" p.n. Prishtinë


Dokumente e divizionit: Ligji dhe udhëzimet administrative që mbulojnë fushën e Aviacionit Civil:
LIGJI NR. 03/L-051 - PËR AVIACIONIN CIVIL;
 • RREGULLORE NR. 01/2009 PËR RREGULLAT E PËRBASHKËTA NË FUSHËN E SIGURISË SË AVIACIONIT CIVIL;
 • RREGULLORE NR. 08/2011 PËR VENDOSJEN E KRITEREVE PËR TË LEJUAR SHTETET ANËTARE QË TË HEQIN DORË NGA STANDARDET E PËRBASHKËTA BAZË MBI SIGURIMIN E AVIACIONIT CIVIL DHE TË MIRATOJNË MASA ALTERNATIVE TË SIGURIMIT;
 • RREGULLORE NR. 10/2011 QË PËRCAKTON PROCEDURAT PËR KRYERJEN E INSPEKTIMEVE TË KOMISIONIT NË FUSHËN E SIGURIMIT TË AVIACIONIT;
 • RREGULLORE E PUNËS NR. 02/ 2012-MPB E KOMISIONIT KOMBËTAR TË SIGURIMIT TË AVIACIONIT CIVIL;
 • RREGULLORE (MPB) NR. 01/2016 PËR PLOTËSIMIN E STANDARDEVE TË PËRGJITHSHME THEMELORE TË SIGURIMIT NË AVIACIONIN CIVIL;
 • RREGULLORE (MPB) NR.04/2017 - PËR PËRCAKTIMIN E MASAVE TË HOLLËSISHME PËR ZBATIMIN E STANDARDEVE THEMELORE TË PËRBASHKËTA NË FUSHËN E SIGURIMIT TË AVIACIONIT CIVIL;
 • RREGULLORE (MPB) NR. 09/2011- PËR AMANDAMENTIMIN E RREGULLORES 01/2009 TË MPB-SË, E MBËSHTETUR NË RREGULLOREN (BE) NR.18/2010 - TË KOMISIONIT EVROPIAN QË AMANDAMENTOHEN NË RREGULLOREN (BE) NR.300/2008 TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE KËSHILLIT DHE SPECIFIKIMET QË KANË TË BËJNË ME PROGRAMET KOMBËTARE TË KONTROLLIT TË CILËSISË NË FUSHËN E KONTROLLIT TË AVIACIONIT CIVIL;
 • MARRËVESHJA MULTILATERALE MBI KRIJIMIN E HAPËSIRËS SË PËRBASHKËT EVROPIANE TË AVIACIONIT (“MARRËVESHJA HPEA”);
 • PROGRAMI KOMBËTAR I SIGURIMIT TË AVIACIONIT CIVIL PËR REPUBLIKËN E KOSOVËS - NIVELI I KLASIFIKIMIT TË KËTIJ DOKUMENTI ËSHTË “KONFIDENCIAL”;
 • PROGRAMI KOMBËTAR I KONTROLLIT TË KUALITETIT TË SIGURIMIT TË AVIACIONIN CIVIL PËR REPUBLIKËN E KOSOVËS - NIVELI I KLASIFIKIMIT TË KËTIJ DOKUMENTI ËSHTË “KONFIDENCIAL”;
 • PROGRAMI KOMBËTAR TRAJNUES I SIGURIMIT TË AVIACIONIT CIVIL PËR REPUBLIKËN E KOSOVËS - NIVELI I KLASIFIKIMIT TË KËTIJ DOKUMENTI ËSHTË “KONFIDENCIAL”;
 • MANUALI PËR INSPEKTORËT E SIGURIMIT TË AVIACIONIT CIVIL - NIVELI I KLASIFIKIMIT TË KËTIJ DOKUMENTI ËSHTË “KONFIDENCIAL”.