Divizioni për Siguri në Bashkësi (DSB)

Mision i DSB-së është koordinimi dhe mbikëqyrja e politikave, si dhe ofrimi i këshillave dhe rekomandimeve që ndërlidhen në fushën e sigurisë në bashkësi në Republikën e Kosovës.

 • Mbledh, analizon dhe harton raporte mbi kërcënimet e sigurisë publike.
 • Harton, inicion dhe zhvillon plane dhe aktivitete të cilat forcojnë bashkëpunimin ndërmjet komuniteteve, si dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve lokale dhe qendrore.
 • Inicion (ri) themelimin dhe mbështet këshillat ekzekutive të (KKSB, EVSB dhe KLSP) si dhe krijon, mirëmban bazën e të dhënave të forumeve të sigurisë.
 • Menaxhon me zyrën koordinuese, si dhe organizon dhe koordinon trajnimet për forumet e sigurisë.
 • Harton dhe planifikon fushata vetëdijësuese.
 • Prezanton MPB-DSP në forumet dhe konferencat publike.
 • Shërben si pikë kontakti për forumet e sigurisë (KKSB, EVSB dhe KLSP).


Labinot Sadiku
U.D, udhëheqës i Divizionit për Siguri në Bashkësi 

Tel. zyrë:

E-mail: labinot.sadiku@rks-gov.net
Adresa: Rr. "Luan Haradinaj" p.n. PrishtinëDokumente e divizionit:

 • UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.27/2012 MPB – 03/2012 MAPL PËR KËSHILLAT KOMUNAL PËR SIGURI NË BASHKËSI;
 • STRATEGJIA NACIONALE PËR SIGURI NË BASHKËSI DHE PLANI I VEPRIMIT 2018-2023.
 • Lista e Koordinatorëve të KKSB-ve;
 • Lista e Koordinatorëve të EVSB-ve.