Festat Zyrtare

                                                                                                                                   

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada – Government

Ministria e Punëve të Brendshme / Ministarstvo  Unutrasnjih Poslova / Ministry of Internal  Affairs

Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin  2022

Službeni praznici u Republici  Kosova za 2022 god.

Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për Festat zyrtare në Republikën  e Kosovës, janë:
Službeni praznici u skladu sa članom 2.  Zakona br.03/L-064, o Službenim praznicima u Republici Kosova, su:

Nr.

 Festat Zyrtare
 
Službenih prazici

Dita/Data e festës
Dan/Datum praznika

 Dita/Data e pushimi
  Dan/Datum odmora

1.

 

 

Viti i Ri
Nova godina

 

E shtunë          01 janar
Subota             01 januar


E diel               02 janar

Nedelja            02 januar

 

E hënë                  03 janar
Ponedeljak          03 januar


 E martë              04 janar
Utorak                 04 januar

2.

 

Krishtlindjet ortodokse
Pravoslavni Božić

 

E premte        07 janar
Petak                07 januar

 

E premte           07 janar
Petak                   07 januar

3.

 

Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Dan Nezavisnosti Republike Kosova

 

E enjte              17 shkurt
Cetvertak         17 februar

 

E enjte                17 shkurt
Cetvertak           17 februar

4.

Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Dan Ustava Republike Kosova

 

E shtunë          09 prill

Subota              09 april

E Hënë                 11 prill
Ponedeljak          11 april

5.

 

Pashkët Katolike

Katolički Uskrs

 

E diel                 17 prill

Nedelja              17 april

 

E Hënë                 18 prill
Ponedeljak           18 april

 6.

 

Pashkët Ortodokse
Pravoslavni Uskrs

 

E diel                 24 prill

Nedelja              24 april

 

E Hënë                 25 prill
Ponedeljak           25 april

7.

 

Dita Ndërkombëtare e Punës
Medjunarodni Dan Rada

 

E diel                01 maj
Nedelja             01 maj

 

E hënë                   02 maj
Ponedeljak            02  maj

8.

 

Bajrami i Madh, dita e parë
Fiter Bajram,  prvi dan

 

E hënë               02  maj
Ponedeljak        02 maj

 

 E martë                03 maj
 Utorak                 03 maj

9.

 

Dita e Evropës
Dan Evrope

 

E hënë               09 maj
Ponedeljak        09 maj

 

E Hënë                  09 maj
Ponedeljak           09 maj

10.

 

Bajrami i Vogël, dita e parë
Kurban Bajram, prvi dan

 

E shtunë          09 korrik

Subota              09 jul

 

E hënë                  11 korrik
Ponedeljak           11 jul

11.

 

Krishtlindjet Katolike
Katolički Božić

 

E diel               25 dhjetor
Nedelja            25 decembar

 

E hënë                  26 dhjetor
Ponedeljak          26 decembar

 

Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor.

Ne rast se do te këtë ndryshime do te viheni ne dijeni me një njoftim te dytë.

 

Zapis: Datumi službenih praznika (bajram/uskurs) mogu se promeniti prema lunarnom kalendaru U slućaju izmena bićete obavešteni jednim drugim saopštenje.