Regjistrimi i aplikantit si OJQ

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM SI OJQ

  1. Pasaporta valide.
  2. Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së
  3. Fletëkonfirmimi i OJQ-së i lëshuar nga Shërbimet Publike.
  4. Kontrata e punës apo (një konfirmimin e punës vullnetare,etj.) e lëshuar nga OJQ.
  5. Vërtetimi për mjete të mjaftueshme për jetesë (deklarata e kompensimit apo letër-garancioni nga OJQ-ja mjafton).
  6. Sigurimi shëndetësor.
  7. Vërtetimi mbi vendqendrimin/vendbanimin në Kosovë (nga bashkësia lokale).
  8. Çertifikata që nuk është nën hetime nga shteti ku vjen.
  9. Vërtetimin për vaksinim,që vjen nga zona ku mbretëron epidemia e sëmundjeve ngjitëse.

Të gjitha këto dokumente duhet të jenë në origjinal si dhe nga një kopje e tyre.