Procedurat për humbjen e shtetësisë së Kosovës

Kërkesa për humbjen e shtetësisë së Republikës së Kosovës parashtohet personalisht në zyrën gjendjes civile apo në misionin diplomatik apo konsullor të Republikës së Kosovës kërkesës duhet bashkangjitur këto dëshmi:

1. Dëshminë për posedimin e shtetësisë të ndonjë shteti tjetër apo garancionin  (provën) se kjo shtetësi do t'i ipet,  e përktyher në njeren nga gjuhë zyrtare në rks;
 
2. Ekstraktin e lindjes;
 
3. Kopje e dokumentit të identifikimit valid;


4. Dëshminë nga Administrata Tatimore e Kosovës mbi përmbushjen e obligimeve financiare;
 
5. Dëshmi nga zyra komunale e tatimit në prone mbi përmbushjen e obligimeve tatimore;
 
6. Dëshminë nga qendra komunale për punë sociale që I ka përmbushur të gjitha detyrimet financiare për ushqim dhe mbajtje ndaj personave për të cilët është përgjegjës para ligjit:
 
7. Dëshmi të lëshuar nga Policia dhe Gjykata e Republikës së Kosovës se ai/ajo nuk është nën hetime apo i/e dënuar për vepra penale;
 
8. Dëshmi të lëshuar nga organi kompetent I shtetit të huaj, shtetas I të cilit është parashtruesi I kërkesës apo shteti në të cilin ai/ajo ka pasur vendbanimin e fundit jo më të vjetër se 6 muaj, se ai nuk është nën hetime apo i/e dënuar për vepra penale, e përktyher në njeren nga gjuhë zyrtare në rks.
 
9. Dëshminë nën betim që shtetasi që kërkon lirim nga shtetësia nuk është nëpunës civil, gjykatës. prokuror publik, pjesëtar I Policisë së
Kosovës, pjesëtar I Forcës së Sigurisë së Kosovës ose pjesëtar I Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë.
 
10. Afati I shqyrtimit të  kërkesave për humbje të shtetësisë është 90 ditë

Kërkesa për humbjen e shtetësisë se Republikës se Kosovës me lirim nga shtetësia e te miturve parashtrohet përmes prindërve apo njërit prind dhe behet ne te njëjtën kërkese te parashtruar nga prindërit apo prindi ne Zyrën e Gjendjes Civile sipas vendbanimit (te fundit)te parashtruesit te kërkesës ne Republikën e Kosovës.

Kërkesës duhet bashkangjitur këto dëshmi:

1. Kërkesa për humbjen e Shtetësisë së Republikës së Rosovës;
 
2. Dëshminë për posedimin e shtetësisë të ndonjë shteti tjetër apo garancionin  (provën) se kjo shtetësi do t'I ipet, të përktyhera në njeren nga gjuhë zyrtare në rks;
 
3.  Ekstrakti nga regjistri qendror)  të miturit;
 
4.  Certifikatat nga Regjistrat e gjendjes civile të prindërve; 

5.  Kopja e dokumentit të identifikimit të të miturit, nëse e posedon;


6.  Kopjet e dokumentit të identifikimit të të dy prindërve;
 
7.  Deklaratën e pajtimit me shkrim nga të dy prindërit e vërtetuar nga noteri;
 
8.  Pajtimi I të miturit më I vjetër se 14 vjet deri në 18 vjet.

Në rast se përkujdesjen ndaj fëmijës së mitur e ka njëri prind dëshmitë e përcaktuara në paragrafin 2 të këtij neni duhet të plotësohen vetëm nga prindi që e ka përkujdesjen e fëmijës së mitur. Në këtë rast kërkesës duhet t'i bashkëngjitet edhe dëshmia. 

AFATI I SHQYRTIMIT TË  KËRKESAVE PËR HUMBJE TË SHTETËSISË ËSHTË 90 DITË

Kërkesa për humbjen e shtetësisë se Republikës se Kosovës me lirim te fëmijës sipas nenit 7.2 te Ligjit për Shtetësinë e Kosovës (ne raste se te paktën një prind i fëmijës identifikohet para se fëmija te ketë mbushur moshën 7 vjeçare dhe prindi ne fjale nuk është shtetas i Republikës se Kosovës, me kërkesë te prindit fëmija e humb shtetësinë e Republikës se Kosovës me kushte qe me humbjen e shtetësisë se Republikës se Kosovës fëmija te mos mbetet pa shtetësi) behet nga prindërit apo njeri prind ne Zyrën e Gjendjes Civile sipas vendbanimit te fëmijës ne Republikën e Kosovës.

Kërkesës duhet ti bashkëngjiten dëshmitë si ne vijim:

  • Certifikatën e lindjes se fëmijës
  • Dëshminë për vërtetimin e atësi/amësisë
  • Dëshminë për posedimin e shtetësisë, te shtetit shtetas te te cilit janë prindërit apo njeri prind
  • Garancionin (provën) se fëmijës do ti jepet shtetësia e prindërve apo njërit prind
  • Kopjen e dokumentit te identifikimit te te dy prindërve apo njërit prind
  • Kopja e dokumentit te udhëtimit te fëmijës nëse e posedon
  • Te gjitha dokumentet e ofruara si dëshmi duhet te jene te përkthyera ne ndonjërën nga gjuhet zyrtare ne Kosove
  • Ne rast se komisionet vendosin për humbjen e shtetësisë se Republikës se Kosovës te fëmijës, prindërit apo prindi i fëmijës është i obliguar te prezantoj dëshminë për pagesën e taksave administrative ne shume prej 50 euro.

Ne rastet kur parashtruesi i kërkesës i ka vendbanimin jashtë Republikës se Kosovës kërkesa mund ti parashtrohet perfaqsise me te afërt diplomatike ose konsullore te Republikës se Kosovës. Përfaqësia diplomatike ose konsullore ka për detyre qe kërkesën e parashtruar t’ja përcjelle MPB (Zyra për Shtetësi).

Aplikimi ne përfaqësi diplomatike apo konsullore do te behet ne kohen kur do te bëhen funksionale perfaqesite diplomatike apo konsullore te Republikës se Kosovës.

Shqyrtimi i kërkesës për humbjen e shtetësisë se Kosovës me lirim behet nga Komisioni për Shtetësi i MPB-se.

Komisioni për shtetësi ne kuadër te MBP-se pas shqyrtimit te kërkesës me dokumentet e bashkangjitura nxjerr vendimin përkatës brenda 30 ditësh.

Pala e pa kënaqur kundër vendimit ka te drejte ankese ne Komisionin për shqyrtimin e ankesave te shtetësisë ne kuadër te MPB-se brenda 30 ditësh. Kundër vendimit te komisionit për shqyrtimin e ankesave mund te iniciohet procedurë gjyqësore ne gjykatën kompetente.

Komisioni për Shtetësi refuzon kërkesën për lirim nga shtetësia e Kosovës nëse shtetasi qe kërkon lirimin nga shtetësia është nëpunës civil, gjykatës, prokuror publik, pjesëtar i policisë se Kosovës, pjesëtar i Forcës se Sigurisë se Kosovës apo pjesëtar i Agjencisë se Kosovës për Inteligjence ose lirim nga shtetësia është ne kundërshtim me interesat e Republikës se Kosovës, ne veçanti me ato te sigurisë se brendshme dhe te jashtme ose te marrëdhënieve ndërkombëtare te Republikës se Kosovës.

Me kërkese te shtetasit i cili kërkon lirim nga shtetësia e Kosovës, Komisioni për shtetësi i MPB-se mund ti lëshon shtetasit ne fjale një garancion me te cilen garantohet se shtetasi i plotëson kushtet për lirim nga shtetësia sipas Ligjit për Shtetësinë e Kosovës dhe do ti miratohet kërkese për lirim nga shtetësia, nëse shtetasi ne fjale praqet dëshmi për fitimin e shtetësisë se një shteti tjetër, përkatësisht paraqet garancionin e lëshuar nga organi kompetent i shtetit tjetër se do te fitoj shtetësinë e ati shteti, nëse lirohet nga shtetësia e Republikës se Kosovës.