Regjistrimi i aplikantit si student

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIMIN E APLIKANTIT SI STUDENT

  1. Pasaporta valide.
  2. Vërtetimi mbi vendqëndrimin/vendbanimin ne Kosovë.
  3. Sigurimi shëndetsorë.
  4. Dëshminë për mjete të mjaftueshme për jetesë(dëshmin për bursën,gjendja bankare,etj).
  5. Çertifikata për pranim në institucionin përkatës.
  6. Regjistrimi i semestrit përkatës.
  7. Çertifikatën që nuk është nën hetime nga shteti ku vjen.
  8. Vërtetimi për vaksinim, nëse vjen nga zona ku mbretëron epidemia e sëmundjeve ngjitëse
(Si dokument shtesë mund të kërkohet ndonjë vërtetim apo konfirmim nga Shkolla apo Univerziteti ku studion


Të gjitha këto dokumente duhet të jenë origjinale si dhe nga një kopje e tyre.