Regjistrimi i aplikantit si punëtor

DOKUMENTET E NEVOJSHME PER REGJISTRIMIN E APLIKANTIT SI PUNETOR

 1. Pasaporta valide
 2. Certifikata e regjistrimit te biznesit
 3. Informata mbi biznesin
 4. Kontrata e punës me vulë origjinale
 5. Leja e punës per biznes (e lëshuar nga Kuvendi Komunal)
 6. Leja e punës për punëtor ( nga Ministrja e Punës dhe Mirëqenies Sociale)
 7. Certifikata që nuk është dënuar nga shteti ku vjen
 8. Vërtetimi mbi tatimin për persona juridik jo më i vjetër se tre muaj.(Ky dokument lëshohet nga Administrata Tatimore e Kosovës-ne zyre regjionale)
 9. Vërtetimin mbi vend qëndrimin-vend banimin Kosove(nga bashksia lokale)
 10. Certifikatën e sigurimit shëndetësore
 11. Vërtetimin për vaksinim,e vjen nga zona ku mbretëron epidemia e sëmundjeve ngjitëse.

Të gjitha këto dokumente duhet të jenë në origjinal si dhe nga nje kopje e tyre