Ftesa qytetarëve të huaj për vizitë

Dokumentet e nevojshme për ftesë janë:
  1. Pasaporta valide.
  2. Kopja e pasaportës së personit që bënë ftesën
  3. Flet Garancionin të vërtetuar në Gjykatën Komunale.
  4. Informata për të huajt që deshirojnë të vijnë për vizitë.
  5. Vërtetimi mbi vendqëndrimin/vendbanimin në Kosovë (nga bashksia lokale)apo dëshmi për akomodim në hotel.
  6. Çertifikatën e sigurimit shëndetësorë.
  7. Çertifikatën që nuk është nën hetime nga shteti prej të cilit vjen.

Të gjitha këto dokumente duhet të jenë origjinal si dhe nga një kopje e tyre.