Procedurat e aplikimit për pasaportë biometrike

Procedura e aplikimit për pasaportë biometrike për personat nën moshën 18 vjeçare (Përjashtimisht personat të cilët kanë fituar zotësi të veprimit sipas vendimit të lëshuar nga organi kompetent).

Aplikuesi duhet të jetë prezent personalisht në Qendrën për Pajisje me Dokumente i shoqëruar nga përfaqësuesi ligjor (dy prindërit, kujdestari, adoptuesi) dhe duhet të paraqes dokumentet si në vijim:

 • Ekstraktin e lindjes (në rast se nuk ka letërnjoftim ose pasaportë);
 • Pasaportën paraprake në rast:
 • Ndërrimit të të dhënave në pasaportë:
 • Dëmtimit të pasaportës;
 • Fletët e pasaportës për shënim zyrtar janë të mbushura me vula apo viza;
 • Skadimit të afatit, në raste të veçanta jo më gjatë se 18 muaj para skadimit të afatit.
 • Raportin policor / fletudhëtimin (në rast të humbjes/vjedhjes së pasaportës);
 • Letërnjoftimin valid për aplikuesit nga mosha 16 vjeçare;
 • Dëshminë për identitetin e prindërve, (letërnjoftim ose pasaportë) së paku njëri prind duhet të posedoj letërnjoftimin valid të Republikës së Kosovës;
 • Nëse mungon njëri prind kërkohet autorizimi origjinal dhe i vulosur nga noteri, apo nga organi kompetent;
 • Në rast kur njëri prind nuk ka mundësi të autorizoj prindin tjetër për arsye shëndetësore e që dëshmohet me dokumentacion nga institucioni përkatës, mund të aplikoj vetëm njëri prind;
 • Nëse njëri prind ka vdekur, fëmija shoqërohet nga prindi tjetër. Vdekja dëshmohet me certifikatën e vdekjes;
 • Nëse prindërit nuk jetojnë bashkë, kërkohet vendimi nga organi kompetent për kujdestarinë e fëmijës;
 • Fëmija nën kujdestari duhet të shoqërohet nga kujdestari që dëshmon kujdestarinë;
 • Nëse aplikuesi është shtetas i Kosovës ndërsa prindërit janë liruar nga shtetësia e Republikës së Kosovës, prindërit duhet të paraqesin dëshmi të identitetit të shtetësisë së tyre;
 • Nëse aplikuesi është i lindur në Republikën e Kosovës nga prindërit me shtetësi të huaj ndërsa aplikuesi ka fituar shtetësinë e Republikës së Kosovës, prindërit duhet të paraqesin dëshmi të identitetit të shtetësisë së tyre, si dhe vendimin e fitimit të shtetësisë për fëmijën;
 • Nëse aplikuesi është shtetas i Republikës së Kosovës, por adaptohet nga prindër me shtetësi të huaj, adoptuesit duhet të paraqesin vendimin e adoptimit origjinal të lëshuar nga organi kompetent, si dhe dëshmi të identitetit të shtetësisë së tyre;
 • Nëse aplikuesi është lindur jashtë Republikës së Kosovës dhe ka fituar shtetësi të Republikës së Kosovës, duhet të paraqes edhe vendimin mbi fitimin e shtetësisë.


Procedura e aplikimit për pasaportë për personat nga mosha 18 vjeçare

Aplikuesi duhet të jetë prezent personalisht në Qendrën për Pajisje me Dokumente dhe duhet të paraqes dokumentet si në vijim:

 • Letërnjoftimin e vlefshëm të Republikës së Kosovës ( kopje);
 • Pasaportën paraprake në rast të:
 • Ndërrimit të të dhënave në pasaportë:
 • Dëmtimit të pasaportës;
 • Fletët e pasaportës për shënim zyrtar janë të mbushura me vula apo viza:
 • Skadimit të afatit, në raste të veçanta jo më gjatë se 18 muaj para skadimit të afatit.
 • Raportin policor për humbjen/vjedhjen e pasaportës;
 • Nëse pasaporta është e konfiskuar kërkohet vendimi nga gjykata mbi lejimin për pajisje me pasaporte të re.