Leje-qëndrimi i përhershëm

QËNDRIMI I PËRHERSHËM
 1. Të ketë pesë ( 5 ) vite qëndrim të përkohshëm pa ndërprerë;
 2. Ka tre ( 3 ) vite bashkëshortësie me shtetasin e Republikës së Kosovës apo me të huajin me leje qëndrim të përhershëm
 3. Personit të mitur me qëndrim te përkohshëm në Republikën e Kosovës i lejohet qëndrimi i përhershëm nëse njeri nga prindërit është i huaj me leje qëndrim te përhershëm me pëlqimin e prindit tjetër.
DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR LEJE QËNDRIM TË PËRHERSHËM
 1. Pasaporta valide;
 2. Certifikatën që nuk është i dënuar nga Gjykata e Republikës së Kosovës;
 3. Dëshmia për lidhjen e martesës;
 4. Vërtetimin që nuk është nën hetimit nga Policia e Republikës së Kosovës;
 5. Dëshmi për mjetet financiare për jetesë;
 6. Sigurim shëndetësor;
 7. Dëshmi për banimin e siguruar;
 8. Vërtetimi mbi tatimin jo më i vjetër se tre muaj.(Ky dokument lëshohet nga Administrata Tatimore e Kosovës-ne zyre regjionale
Taksat për leje qëndrim të përhershëm janë:
Për qëllim pune 100 Euro
Për bashkim familjar 70 Euro
Për humbje dëmtim 10 Euro