Divizioni për Menaxhimin e Kontratave

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Menaxhimin e Kontratave janë: 

 • Merr pjesë dhe monitoron gjatë administrimit të procedurave të prokurimit në të gjitha hapat deri në përgatitjen e kontratës, pa të drejtë ndërhyrjeje në këto procedura; 
 • Pas përfundimit të procesit të vlerësimit të tenderit e njofton Ministrin dhe Sekretarin e Përgjithshëm se janë zbatuar të gjitha procedurat e prokurimit të përcaktuara me legjislacionin në fuqi;   
 • Ndërmerr aktivitetet të monitorimit në aspektin e zbatimit të legjislacionit në fuqi të Prokurimit Publik për të siguruar që dispozitat e kontratës ushtrohen në mënyrë efektive sa i përket  dorëzimit në kohë dhe mënyrë korrekte.   
 • Në bashkëpunim të ngushtë me njësitet kërkuese në kuadër të MPB-së monitoron hartimin e planit të për menaxhimin e kontratave duke përfshirë çështjet e aspekteve organizative, ekonomike, teknike dhe ligjore, ekipet e menaxhimit të projekteve, rishikimi e ekzekutimit  të kontratës, protokollet për dorëzimin e pajisjeve të autorizuara, dialogun e rregullt me kontraktuesit, përdorimin e standardeve korrekte të cilësisë, menaxhimin e pagesave / kërkesave, procedurat e ankesave, mjetet e kontrollit të specifikuar në kontratë, dhe sigurimin e ekzekutimit për defekte / korrigjim;   
 • Në bashkëpunim të ngushtë me njësitin kërkues monitoron përcaktimin e procedurave për inspektimin e vendit të punimeve, materialeve dhe të objekteve të prodhimit, sigurimin e dorëzimit efektiv, ruajtjen dhe sigurinë e artikujve të përfshirë në kontratë, dhe variacionet / ndryshimet; 
 • Analizon dhe monitoron kontratat me vlerë të mesme dhe të lartë (kontrata shumëvjeçare) për të gjitha departamentet dhe agjencitë ekzekutive në kuadër të MPB-së;  
 • Bashkëpunon ngushtë me të gjitha agjencitë ekzekutive në kuadër të MBP-së lidhur me zbatimin e kontratave me vlerë të mesme dhe të lartë siç parashihet me Ligjin për Prokurimin Publik;  
 • Përpilon raport lidhur me mbarëvajtjen e kontratës dhe cilësinë e shërbimeve, furinizimeve dhe punëve, pas përmbylljes së kontratës dhe gjatë periudhës së garancionit për Sekretarin e Përgjithshëm. 
 • Bashkëpunon me agjencitë ekzekutive të MPB-së më qëllim të prezantimit të praktikave më të mira për Menaxhim të Rrezikut;   
 • Në  bashkëpunim me departamentet dhe agjencitë ekzekutive të MBP-së mbledh të dhëna nga burime të shumta për prezantimin e opsioneve për shërbimet para  shpalljes së njoftimit për kontrat(tender);    
 • Në  bashkëpunim me Departamentin e Prokurimit dhe njësitë kërkuese shqyrton informacionet teknike dhe hartimin e  raporteve të detajuara për prezantime dhe vlerësime që përfshijnë kontratat specifike;   
 • Përcjell afatet dhe cilësinë e ekzekutimit të kontratave në bashkëpunim me njësitë kërkuese; 

2. Divizioni për Menaxhimin e Kontratave ka mandat këshilldhënës dhe monitorues në procedurën e aktiviteteve të prokurimit publik dhe nuk ka përgjegjësi të miratoj apo refuzoj projektet e agjencive ekzekutive apo departamenteve të MPB-së.  

3. Udhëheqësi i  Divizionit për Menaxhimin e Kontratave raporton tek Sekretari i Përgjithshëm. 

4. Numri i të punësuarve në Divizionin për Menaxhim të Kontratave është tre (3).


Kimete SHAQIRI-REXHEPI
Udhëheqës I Divizionit për Menaxhimin e Kontratave
Ministria e Punëve të Brendshme
Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm
Tel: +383 38 200 19 817
E-mail: kimete.sh.rexhepi@rks-gov.net