Departamenti për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme janë:

  • Menaxhon dhe mirëmban informatat për burimet njerëzore të ministrisë, asiston menaxhmentin në organizimin e brendshëm, ofron mbështetje administrative, logjistike dhe të shërbimeve të teknologjisë informative;
  • Siguron zbatimin e procedurave për përzgjedhjen dhe punësimin e personelit të kualifikuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
  • Koordinon përgatitjen, zbatimin, raportimin dhe vlerësimin e buxhetit të ministrisë;
  • Koordinon zbatimin me kohë të detyrimeve financiare të ministrisë;
  • Mirëmban pajisjet e TI-së dhe ofron shërbime te TI-së;
  • Menaxhon sistemin e arkivit dhe dokumentet e brendshme të ministrisë;
  • Ofron shërbime logjistike për ministrinë.

2. Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.

3. Nё kuadër të Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme bëjnë pjesë:

  • Divizioni i Burimeve Njerëzore;
  • Divizioni për Buxhet dhe Financa;
  • Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike.


Drita Hasani
Drejtor i Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

Ndërtesa Qendrore e MPB-së, kati II,
Rr: "Luan Haradinaj", pn, Prishtinë
Tel: 038 200 19 567