Departamenti për Shërbime të Përgjithshme

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të  Shërbimeve të Përgjithshme janë:


  1. Menaxhon dhe mirëmban inventarin dhe materialin tjetër në depo, si dhe ofron mbështetje administrative dhe logjistike;
  2. Siguron zbatimin e procedurave për menaxhim me të gjitha automjetet që disponon MPB-ja, mirëmbajtjen dhe servisimin e tyre, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
  3. Bën koordinimin me të gjitha institucionet e RKS-së për raportimin e tyre mbi gjendjen e automjeteve (servisim, mirëmbajtje, shpenzime të derivateve etj.) në MPB, në mënyrë që pastaj MPB-ja të raportoj në Qeveri;
  4. Menaxhon sistemin e arkivit dhe dokumentet e brendshme të ministrisë;
  5. Ofron shërbime të përgjithshme të përkthimit, lekturimit dhe shpërndarjes së dokumenteve për ministrinë dhe agjencitë
  6. Menaxhon mirëmbajten dhe pastrimin e objekteve të MPB–së dhe disa institucioneve të veçanta;
  7. Koordinon me Policinë për çështjen e sigurisë së objekteve qeveritare.

 


Në kuadër të këtij departamenti bëjnë pjesë divizionet si vijon:

  1. Divizioni për Transport, Raportim dhe Monitorim të Automjeteve Qeveritare;
  2. Divizioni i Logjistikës dhe Sigurisë;
  3. Divizioni për Administrimin e Dokumenteve dhe Shërbimeve.

 

Drita Hasani

Drejtor i Departamentit për Shërbime të Përgjithshme

Ndërtesa Qendrore e MPB-së, kati II,

Rr: "Luan Haradinaj", pn, Prishtinë

tel: 038 200 76 600