Departamenti për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar (DRPR)

1. DRPR funksionon në kuadër të MPB-së dhe është organ përgjegjës për menaxhimin e riintegrimit e personave të riatdhesuar.

2. DRPR është përgjegjës për:

 • Hartimin e politikave dhe legjislacionit të riintegrimit dhe monitorimin e zbatimit të tyre;
 • Përgatitjen e udhëzuesve për procedurat e riintegrimit, si dhe të përgatis dhe lëshoj udhëzime për autoritetet lokale;
 • Monitorimin e zbatimit të programit për riintegrim;
 • Krijimin e mekanizmave efikas për mbledhjen, raportimin dhe shpërndarjen e informatave ndërmjet administratës qendrore dhe lokale;
 • Përgatijen dhe shpërndarjen e materialeve informuese për komunat dhe personat e riatdhesuar;
 • Përgatitjen e planit të trajnimeve për autoritetet komunale në fushën e riintegrimit;
 • Bashkëpunimin dhe koordinimin me organizatat vendore dhe ndërkombëtare lidhur me riintegrimin e personave të riatdhesuar;
 • Mirëmbajtjen dhe avancimin e sistemit për menaxhimin e rasteve (SMR);
 • Sigurimin e shërbimeve të sekretariatit për KQR dhe KA.

3. Përmes zyrtarëve të vendosur në zyrën e ANP organizon:

 • Pritjen e personave të riatdhesuar;
 • Njoftimin e tyre për mundësitë e përfitimit;
 • Vlerësimin e nevojave emergjente, dhe
 • Sigurimin e shërbimeve të transportit në rast nevoje.

4. Përmes koordinatorëve rajonalë është përgjegjës për:

 • Koordinimin e procesit të riintegrimit me nivelin lokal;
 • Monitorimin e zbatimit të vendimeve të nivelit qendror dhe lokal për rajonin përkatës;
 • Verifikimin e rasteve në teren në bashkëpunim me komunat përkatëse.

5. Qendra për strehim të përkohshëm menaxhohet nga DRPR dhe shërben për strehimin e personave të riatdhesuar deri në shtatë ditë dhe siguron shërbimet tjera elementare si ushqim dhe trajtim mjekësor në rast nevoje.


U.D. Drejtor i Departamentit për Ri-integrimin e Personave të Riatdhesuar 
Kushtrim Nreci 

Tel: +383 (0)  38 521 266 
Centrex: +383 (0)  200 19 810
Email: kushtrim.nreci@rks-gov.net
Adresa:  Rr. "Luan Haradinaj" p.n. Prishtinë