Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion (DSHAM)

1. DSHAM, udhëhiqet nga drejtori dhe ushtron detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim:

 • Mbledh, analizon dhe vlerëson statistikat, informatat dhe rrjedhën e informatave në  fushat përkatëse të aktiviteteve;
 • Harton politikat, strategjitë, planet e veprimit dhe siguron koordinim  të ngushtë me institucionet dhe organizatat tjera përkatëse;
 • Zhvillon direktiva administrative, procedurale dhe udhëzime operacionale në bashkëpunim me Departamentin Ligjor;
 • Kontribuon në përpunimin dhe zbatimin e marrëveshjeve bilaterale në fushat përkatëse;
 • Shqyrton dhe vendos për aplikimet për shtetësi dhe vendos rastet e privimit;
 • Shqyrton dhe vendos për aplikimet për azil dhe mbrojtje ndërkombëtare;
 • Mbikëqyr dhe menaxhon Qendrën e Azilit për strehimin e azilkërkuesve;
 • Ndihmon dhe lehtëson integrimin e refugjatëve në shoqërinë e Republikës së Kosovës;
 • Shqyrton aplikimet për leje të hyrjes dhe qëndrimit në Republikën e Kosovës;
 • Mbikëqyr Qendrën e Mbajtjes për të Huaj;
 • Shqyrton kërkesat e kthimit të të huajve në vendin e kthimit;
 • Shqyrton kërkesat mbi ripranim në Republikën e Kosovës;
 • Koordinon dhe bashkëpunon me ministritë dhe komunat përkatëse në lidhje me personat e ripranuar;

2. DSHAM  është i organizuar në këto divizione:

 • Divizioni për Shtetësi;
 • Divizioni për Azil;
 • Divizioni për të Huaj, Viza dhe Leje Qëndrimi;
 • Divizioni për Ripranim;
 • Divizioni për Planifikim, Strategji dhe Statistika;
 • Qendra për Azilkërkues dhe
 • Qendra e Mbajtjes për të Huaj;


Valon Krasniqi, drejtor i DSHAM-it

Tel: + 383 38 200 19 596
Email: valon.krasniqi@rks-gov.net  
Adresa: Rr. "Luan Haradinaj" p.n. Prishtinë