Departamenti për Standarde dhe Politika të Inxhinieringut dhe Menaxhimit të Ndërtesave Qeveritare

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Standarde dhe Politika të Inxhinieringut dhe Menaxhimit të Ndërtesave Qeveritare janë:

 

  1. Udhëheq politikat e planifikimit në fushën e infrastrukturës së ndërtesave qeveritare konform Ligjit për Planifikim Hapësinor, Ligjit të Ndërtimit dhe ligjeve tjera në fuqi në Republikën e Kosovës;
  2. Harton strategji për implementimin e prioriteteve shtetërore në fushën e infrastrukturës së ndërtesave qeveritare;
  3. Udhëheq zbatimin e strategjive në fushën e infrastrukturës së ndërtimeve, në harmoni me Ligjin e Ndërtimit dhe ligjet tjera në fuqi në Republikën e Kosovës;
  4. Udhëheq me tërë infrastrukturën e ndërtesave qeveritare brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Kosovës;
  5. Harton standarde teknike mbi format e shfrytëzimit të ndërtesave qeveritare nga institucionet përkatës

 


Në kuadër të këtij departamenti, bëjnë pjesë divizionet si vijon:

  1. Divizioni i Planifikimit dhe Standardeve;
  2. Divizioni i Menaxhimit të Projekteve;
  3. Divizioni i Menaxhimit të Ndërtesave Qeveritare.

 Ud. Drejtore e DSPIMNQ-se,  znj. Flurije Durmishi