Divizioni i Prokurimit

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Prokurimit janë:

1. Përgatitë, koordinon dhe zbaton planin vjetor të ministrisë në fushën e prokurimit publik, në pajtim me legjislacionin në fuqi;
2. Siguron që të gjitha kërkesat e prokurimit janë përgatitur në përputhje me rregullat dhe procedurat e prokurimit;
3. Përcakton metodologjinë e prokurimit për tender dhe procedurat e vlerësimit të çmimeve;
4. Ofron këshilla dhe asiston menaxhmentin në marrjen e vendimeve lidhur me çështjet kontestuese që mund të dalin në rastet e ekzekutimit të kontratave. 

 

Kontakti: 
Artan Fejza, Udhëheqës
Tel: 038 200 60 400
Email: artan.fejza@rks-gov.net

 

Copyright © 2020.