SiteMap

Skip Navigation Links.
Ballina
Collapse MinistriaMinistria
Misioni
Collapse MinistërMinistër
Zëvendesministrat
Kabineti i ministrit
Ish Ministrat
Collapse Sekretari i PërgjithshëmSekretari i Përgjithshëm
Collapse Divizioni i Auditimit të BrendshëmDivizioni i Auditimit të Brendshëm
Divizioni për Auditim të Brendshëm › Udhëheqsi
Divizioni për Auditim të Brendshëm
Collapse Divizioni për Komunikim me PublikunDivizioni për Komunikim me Publikun
Divizioni për Komunikim Publik › Udhëheqsi
Divizioni për Komunikim Publik › Plani Vjetor
Collapse Divizioni i ProkurimitDivizioni i Prokurimit
Divizioni i Prokurimit › Udhëheqsi
Divizioni i Prokuriminit
Collapse DepartamentetDepartamentet
Collapse DASHCDASHC
DASHC › Drejtori
DASHC › Divizioni i Politikave të Pagave
DASHC › Divizioni i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Zhvillimit të Kapaciteteve
DASHC › Divizioni i Sistemit të Pagave dhe Informatave për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore
Collapse DRAPIEDRAPIE
DRAPIE › Drejtori
Divizioni për zhvillimin e politikave reformuese dhe mbikëqyrjen e organizimit të brendshëm instituc
Divizioni për Koordinimin, Monitorimin dhe Zbatimin e Reformave
Divizioni për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave
Collapse DSPIMNQDSPIMNQ
DSPIMNQ › Drejtori
DSPIMNQ › Divizioni i Planifikimit dhe Standardeve
DSPIMNQ › Divizioni i Menaxhimit të Projekteve
DSPIMNQ › Divizioni i Menaxhimit të Ndërtesave Qeveritare
Collapse DLDL
DL › Drejtori
DL › Divizioni për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit
DL › Divizioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit, të Mbështetjes Ligjore dhe të Bashkëpun
Collapse DOJQ  DOJQ
DOJQ › Drejtori
DOJQ › Divizioni i Regjistrimit të OJQ-ve
DOJQ › Divizioni i Raportimit dhe Analizes Financiare të OJQ-ve
Collapse DFSHPDFSHP
DFSHP › Drejtori
DFSHP › Divizioni për Buxhet dhe Financa
DFSHP › Divizioni i Burimeve Njerëzore
DFSHP › Divizioni i TI-së dhe Shërbimeve Logjistike
Collapse AgjencitëAgjencitë
Collapse Agjencia e Shoqërisë së Informacionit (ASHI)Agjencia e Shoqërisë së Informacionit (ASHI)
Drejtori i Përgjithshëm i ASHI-së
Drejtorati i Zhvillimit të e-Qeverisjes
Drejtorati i Racionalizmit të Proceseve Administrative
Drejtorati i Menaxhimit dhe Integrimit të Sistemeve
Drejtorati i Operimeve Qendrore dhe Sigurisë
Drejtorati i Rrjetit dhe Telekomunikimit
Collapse Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
IKAP › Drejtori
IKAP › Drejtoria e Trajnimeve
IKAP › Drejtoria e Administratës dhe Shërbimeve të Përgjithshme
IKAP › Legjislacioni
Organogrami
Collapse LegjislacioniLegjislacioni
Ligjet dhe aktet nënligjore
Udhëzues
Vendimet
Projekt Aktet
Collapse LajmetLajmet
Intervistat dhe Editoriale
Fjalimet e Ministrit
Arkivi i lajmeve
Collapse GaleriaGaleria
Foto
Video

Copyright © 2023.