DOJQ

Departamenti për Organizata Joqeveritare

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1. Administron politikat që lidhen me regjistrimin, raportimin financiar dhe bashkëpunimin me institucionet relevante dhe OJQ-të.
2. Pranon, analizon dhe vendosë për kërkesat për regjistrim të OJQ-ve;
3. Pranon, shqyrton dhe vendosë për kërkesat për status të përfitimit publik (SPP) të OJQ-ve;
4. Lëshon certifikata për regjistrim dhe SPP të OJQ-ve;
5. Pranon dhe analizon raportet vjetore mbi pasqyrat financiare të OJQ-ve;
7. Administron bazën e të dhënave për OJQ-të e regjistruara.

Copyright © 2023.