DASHC › Divizioni i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Zhvillimit të Kapaciteteve

1. Harton politikat dhe përcakton parimet lidhur me rekrutimin në SHCK;
2. Përcakton standardet dhe parimet lidhur me zhvillimin e karrierës për nëpunësit civilë;
3. Harton politikat dhe udhëzimet për procesin e vlerësimit të rezultateve në punë dhe menaxhimin e përformancës;
4. Harton, promovon dhe bashkërendon zbatimin e politikave për aftësimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore në SHCK;
5. Harton procedurat për vlerësim dhe analizim të nevojave për Trajnim dhe administron skemën në bashkëpunim me IKAP-in si dhe bën vlerësimin e ndikimit të trajnimit;
6. Bashkërendon aktivitetet me IKAP-in për zbatimin e politikave të trajnimit.
 
 
Kontakti:
Arife Kodraliu, Udhëheqës
Tel: 038/200 30 006
Email: arife.kodraliu@rks-gov.net
 

Copyright © 2023.