Departamentet

Në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike janë VI-të ( gjashtë ) departamente:

- Departamenti Ligjor – DL
- Departamenti i Organizatave Jo - Qeveritare – DOJQ
- Departamenti për Menaxhimin e Reformës së Administratës Publike - DRAPIE
- Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil - DASHC
- Departamenti i Standardeve dhe Politikave të Inxhinieringut dhe Menaxhimit të Ndërtesave Qeveritare – DSPIMNQ
- Departamenti I Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme – DFSHP

Copyright © 2023.