DSPIMNQ

Departamenti për Standarde dhe Politika të Inxhinieringut dhe Menaxhimit të Ndërtesave Qeveritare

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1. Udhëheqë politikat e planifikimit në fushën e infrastrukturës së ndërtesave qeveritare konform Ligjit për Planifikim hapësinor, Ligjit të ndërtimit dhe ligjevetjera në fuqi në Republikën e Kosovës;
2. Harton strategji për implementimin e prioriteteve shtetërore në fushën e infrastrukturës të ndërtesave qeveritare;
3. Udhëheqë zbatimin e strategjive në fushën e infrastrukturës së ndërtimeve, në harmoni me Ligjin e ndërtimit dhe ligjet tjera në fuqi në Republikën e Kosovës;
4. Udhëheqë me tërë infrastrukturën e ndërtesave qeveritare brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Kosovës;
5. Harton standarde teknike mbi format e shfrytëzimit të ndërtesave qeveritare nga institucionet përkatëse.

Copyright © 2023.