DASHC

Departamentit të Administrimit të Shërbimit Civil

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1. Harton dhe mbikëqyr zbatimin e politikave për një Shërbim Civil profesional, të paanshëm dhe të përgjegjshëm;
2. Harton, promovon dhe koordinon zbatimin e politikave për aftësimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të nëpunësve civilë;
3. Harton dhe mbikëqyr zbatimin e politikave në fushën e pagave;
4. Mban dhe administron regjistrin qendror të personelit të Sistemit të Informatave për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ);
5. Mban dhe administron listën e pagave dhe Sistemin e Pagave;
6. Përgatit raportin vjetor për situatën e përgjithshme të Shërbimit Civil.

 

Copyright © 2023.