IKAP › Drejtoria e Trajnimeve

Drejtorati i trajnimeve  është përgjegjës për  zbatimin e politikave te trajnimit dhe zhvillimit te shërbimit civil për të siguruar që tërë nëpunësit civil të arrijnë standarde të larta profesionale dhe të kenë shkathtësitë e nevojshme për të ndihmuar institucionet e tyre në arritjen e objektivave strategjike.

Drejtorati i trajnimeve

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtoratit të Trajnimeve janë:
2. Harton dhe zbaton planin vjetor të trajnimit të nëpunësve civilë dhe nëpunësve tjerë të administratës publike;
3. Bënë vlerësimin e nevojave dhe rezultateve të e trajnimeve të nëpunësve civilë, për hartimin e planave dhe strategjive të trajnimit;
4. Bënë hartimin standardeve për punimin e  materialeve të trajnimit dhe kujdesitë për zbatimin e tyre;
5. Harton standardet profesionale, strategjinë e kompensimet, sistemin e certifikimit dhe mirëmban data bazën e  trajnerëve;
6. Planifikimin dhe monitorimin e buxhetit të trajnimeve për të siguruar që janë ofruar shërbimet  më cilësore brenda buxhetit të caktuar;
7. Hartimin dhe zbatimin e kritereve për Bashkëpunimin me institucione dhe donatorë për të siguruar, shkëmbimin e informacioneve për projektet në mbështetje të aftësimit të nëpunësve civilë.;
8. Kujdeset për sigurimin standardeve të raportimit dhe përgatitjen e raporteve cilësore, për ti dorëzuar të gjitha me kohë tek menaxhmenti, informacionet, të cilat do të përdoren për raportet organizative;

Organizimi i brendshëm:
Drejtoria i trajnimeve organizon ne shtatë fusha te organizative.ne drejtoi punojnë 7 nëpunës. Drejtoria udhëhiqet nga Drejtori i drejtoratit.

 

 

Drejtori: 
Z.v Hetem Idrizi
Tel: 038 200 31 021
Email: hetem.idrizi@rks-gov.net

 

Copyright © 2023.