Divizioni për zhvillimin e politikave reformuese dhe mbikëqyrjen e organizimit të brendshëm instituc

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1. Këshillon dhe kryen punë profesionale dhe teknike që kanë të bëjnë me menaxhimin, raportimin e procesit të reformës;
2. Shqyrton rregulloret për organizim të brendshëm të institucioneve publike;
3. Bënë zbatimin e hulumtimeve dhe analizave për rregullimin e çështjeve ligjore dhe zhvillimin e politikave të reja reformuese;
4. Përgatit projekte dokumente të ndryshme që ndërlidhen me procesin e reformës së administratës publike;
5. Ofron mbështetje ligjore në hartimin e legjislacionit sekondar, si dhe në hartimin e dokumenteve strategjike dhe përfshirjen e të gjitha institucioneverelevante publike;
6. Siguron konsistencën ndërmjet dokumenteve strategjike për Reformën e Administratës Publike, si dhe pajtueshmërinë e tyre me prioritetet dhe dokumentet e tjera strategjike të Qeverisë.

 

Kontakti:
Ibadete Mehmeti,
Udhëheqës
Tel: 038/200 30 730
Email: ibadete.mehmeti@rk-gov.net

 

 

Copyright © 2023.