Divizioni për Komunikim me Publikun

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1. Ofron përkrahje profesionale për ministrinë në fushën e komunikimit dhe informimit;
2. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e planeve të komunikimit të ministrisë;
3. Organizon konferenca për media dhe përgatitë njoftime për shtyp, deklarata, raporte dhe publikime tjera mediale;
4. Mirëmban ueb faqen zyrtare të ministrisë;
5. Koordinon kërkesat për qasje në dokumente publike dhe përgatitë raporte mbi zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike.

 

Kontakti: 
Zeqir Bekolli, Udhëheqës

Tel: 038-200-30-942
Email: zeqir.bekolli@rks-gov.net

 

Copyright © 2021.